Allmänna försäljningsvillkor

Danish Forms allmänna försäljningsvillkor (B2B)

Dessa försäljningsvillkor gäller för Danish Form (Unifold AB), 556387-3289, nedan kallat Säljaren. Vid antagande av order eller angivande av anbud gäller nedanstående villkor med undantag endast för avvikelser som säljaren skriftligen preciserat.

Anbud
Av Säljaren angivet anbud är där annorlunda ej angives, bindande under 30 dagar och gäller endast under 30 dagar och gäller endast vid odelad order och leverans. Priserna gäller fritt fabrik eller fritt lager. Mervärdeskatt tillkommer. Säljaren ombesörjer försäkring av godset endast efter framställning från köparen. Kostnaden härför debiteras köparen. Leverans
Leveranstid anges i leveransveckor och avser leverans från fabrik respektive lager. Av köparen beordrad ändring av ursprunglig order berättigar säljaren till skälig förlängning av leveranstiden. Vid eventuell leveransförsening utanför säljarens kontroll, påtager sig denne inga ekonomiska förpliktelser mot köparen. Kan köparen ej mottaga godset vid avtalat leveranstillfälle svarar han för de kostnader som kan uppstå i form av lokalhyror för förvaring, extra transporter, försäkring, skador m.m. Installation
Allt gods levereras i transportförpackning. Om annat ej avtalats skall fackmässig montering och installation utföras på platsen av säljaren på köparens bekostnad. Har säljaren åtagits sig installation skall köparen tillse:

  • att tillfartsvägar och ev. förekommande hissar är disponibla för säljaren.
  • att lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till säljarens förfogande på platsen.
  • att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar installationen samt att lokalerna är avstädade i för installationen erforderlig grad.
  • att arbetena utan hinder kan utföras av säljaren i en sammanhängande följd och på ordinarie arbetstid.
  • att säljaren har fri tillgång till elkraft och belysning under hela installationstiden
  • att lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta på betryggande sätt och nycklar disponibla för säljaren.

Skulle leverans eller installation förhindras eller försenas på grund av att köparen ej iakttagit ovanstående, äger säljaren rätt att debitera köparen kostnaden härför.

Säljaren ansvarar ej för skador på levererat gods, förorsakat av onormal fuktighet / temperaturväxlingar i lokaler anvisade av köparen.

Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att installation och monteringsarbete försvåras eller fördyras, äger säljare rätt att debitera köparen för uppkomna merkostnader.

Köparen ansvarar för stöld och skador på platsen som, utan att ha vållats av säljaren eller hans personal, drabbar levererat gods och verktyg avsedda för leveransen.

Reklamation
Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel för vilket säljaren är ansvarig, skall köparen inom 5 arbetsdagar skriftligen avisera säljaren om felet. Säljaren är sedan skyldig att snarast efter eget val antingen reparera felet eller ersätta varan.

Säljaren har härutöver ingen skyldighet att lämna skadestånd eller på annat sätt ersätta köparen för kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet. Levererad vara får icke returneras utan att detta i förväg har godkänts av säljaren.

Transport
Har säljaren enligt särskilt avtal åtagit sig att på egen eller på köparens bekostnad anskaffa transportlägenhet till av köparen angiven leveransadress, sker sådan transport alltid på köparens risk enligt det anlitade transportföretagets villkor. Finns anledning antaga att minskning av eller skada på gods uppkommit under transport, skall köpare inom föreskriven tid göra anmälan därom till transportföretaget. Anmärkning skall antecknas på transporthandlingen. Köparen äger endast rikta sina ersättningsanspråk för eventuell transportskada direkt till transportföretaget. Modelländringar
Säljaren förbehåller sig rätt till smärre ändringar i av köparen beställda modeller och konstruktioner, där detta är tillverkningstekniskt motiverat. Force Majeure
Skulle leverans förhindras, försenas eller försvåras till följd av krig, införelseförbud eller annan myndighets beslut eller åtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof eller till följd av andra liknande omständigheter utanför säljarens kontroll, äger denne, utan skadeståndsplikt, rätt antingen till erforderlig förskjutning av leveranstiden för hela eller delar av leveransen eller till avtalets frånträdande helt eller delvis. Äganderättsförbehåll
Allt gods förblir säljarens egendom till dess full kontant betalning erlagts och godset levererats till av Köparen angiven plats. I händelse av återtagande äger säljaren avgöra vilka delar av leveransen som kvarstår obetalda. Köparen förbinder sig dock att hålla godset försäkrat till förmån för ägaren. Betalningsvillkor, säkerhet mm.
Där annat ej överenskommits skall betalning vara fullgjord inom 10 dagar från fakturadatum. Vid eventuell oklarhet beträffande fakturerad leverans skall köparen inom sagda tid inbetala a conto lägst 90% av fakturavärdet. Vid försenad likvid debiteras säljaren dröjsmålsränta med av riksbanken fastställd referensränta + 8%. Köparens betalningsansvar enligt träffat avtal får icke utan säljarens medgivande överlåtas. Säljaren äger rätt att fordra förskottslikvid, inskränka betalningsfristen eller påfordra omedelbar likvid för hela sin utestående fordran om detta motiveras av ändringar i köparens betalningsförmåga. Svar att anbud antagits blir för säljaren ej bindande förrän denne beretts tillfälle meddela köparen huruvida säljarens rätt till fullgjord säkerhet för avtalad likvid skall uppfyllas. Försenas överlämnandet av säkerhet, förlänges avtalad leveranstid i motsvarande grad. Säkerhet skall av säljaren omedelbart återställas till köparen sedan denne erlagt slutlikvid. Tvist
Eventuell tvist avgörs enligt lag om skiljemän. Säljaren kan dock hos allmän domstol utverka betalning av klar och förfallen fordran. Valuta
Reservation för valutakursförändringar.